ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း

ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြည်တွင်း ပထမတန်းစား ထုတ်လုပ်မှု စက်ကိရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာများ ရှိသည်။

1 0 အံစာတုံးစက်အစုံ 8 8 တန်မှ 8 0 0 တန်၊

9 C N C စက်ကိရိယာအစုံလိုက်၊

သေနတ်ပစ်ဖောက်စက် ၄ စုံ၊

အိမ်တွင်း တွင်းတူးစက် ၇ လုံးနှင့် C N C စက် ၉ လုံး၊

C M M စစ်ဆေးရေးစက် နှင့် tensile testing machine ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။